Page 7 of 8

वैचारिक स्वातंत्र्य

निसर्गाने प्रत्येक मनुष्यास उपजतच वैचारिक स्वातंत्र्य दिले आहे. आपण सगळे ह्या स्वातंत्र्याचा पुरेपूर फायदा घेतोही, खूप विचार करतो आपण सगळे. पण, कधी विचार केला आहे…

Continue reading → वैचारिक स्वातंत्र्य

गुणवत्ता

गुणवत्ता म्हणजे काय ? प्रत्येक व्यक्तीमधील उपजत गुण व सुप्त शक्तींचे उपयोगितेत होणारे रुपांतर म्हणजे क्षमता होय. प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा तो काही…

Continue reading → गुणवत्ता

आयुष्य हे !!!

खरेच आयुष्य किती स्वप्नवत असते ।हा हा म्हणता बालपण सरले ।शाळा संपली, कॉलेज ही संपले।राहिल्या नुसत्या आठवणी। ते रुसवे ते फुगवे ।ते राग ते हसणे…

Continue reading → आयुष्य हे !!!

मराठी माणूस

'स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज' ही मराठी serial बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की एखाद्या मराठी माणसाला पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी, त्याला मागे खेचण्यासाठी बाहेरच्यांपेक्षा जवळची व…

Continue reading → मराठी माणूस